"HOUND TO HELP" X CRAFTNOMADS

HOUND TO HELP X CraftNomads
โปรเจกต์พิเศษจาก Greyhound Original และ Smileyhoundร่วมกับ “CraftNomads” ตัวแทนของกลุ่มคนที่เห็นคุณค่าของงานศิลปะ งานฝีมือ หัตถกรรมพื้นบ้าน จนเกิดการรวมตัวกันของศิลปินกลุ่มคราฟต์ที่มีฝีมือและเอกลักษณ์จากต่างท้องถิ่น แต่มีความเชื่อในหลักการเดียวกัน โดยผลงานทุกชิ้นจะเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติและวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Greyhound Original และ Smileyhoundได้รับโอกาสครั้งสาคัญในการนาเสนอฝีมือของศิลปินกลุ่มคราฟต์ทอฝ้ายทอมือจากธรรมชาติ ผ่านการออกแบบหน้ากากที่ผสมผสานดีไซน์สมัยใหม่สไตล์ Greyhound ให้เข้ากับเสน่ห์เฉพาะตัวของกลุ่มคราฟต์แต่ละกลุ่มจาก CraftNomadsได้แก่
1.Bhukram กลุ่มคราฟต์ทอผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีธรรมชาติ โดยชาวบ้านในชุมชนบนเทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร
2.Vanta กลุ่มคราฟต์ทอผ้าฝ้ายธรรมชาติออร์แกนิค ย้อมสีธรรมชาติ ร่วมกับชาวบ้านในจังหวัดสุรินทร์
3.FolkCharmกลุ่มคราฟต์ผู้ปลูกฝ้ายธรรมชาติออร์แกนิค 100%โดยชุมชนในจังหวัดเลย
 

Bhukram(ภูคราม) กลุ่มคราฟต์ทาผ้าฝ้ายทอมือ เข็นมือ ย้อมสีธรรมชาติจากชุมชนภูพาน จังหวัดสกลนคร โดดเด่นเป็นพิเศษเรื่องการปักลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติรอบตัว โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน นามาประยุกต์ต่อยอดเป็นลวดลายใหม่ๆ อย่างสวยงาม นี่คือเสน่ห์เฉพาะตัวในแบบภูคราม ที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจ การมีส่วนร่วมของชาวบ้าน ไปจนถึงการสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย

ผลงานทุกชิ้นจากกลุ่ม Bhukramชาวบ้านจะค่อยๆ ทอด้วยมืออย่างตั้งใจ โดยใช้สีย้อมจากธรรมชาติ เอกลักษณ์ที่พบได้ชัดเจนคือลวดลายของดอกไม้ ใบไม้บนป่าภูพาน ซึ่งไม่ซ้ากันในแต่ละครั้ง
การร่วมงานกับ Smileyhoundเป็นครั้งแรก จะผสมผสานดีไซน์ออกมาได้สวยงามแค่ไหน รอติดตามและเป็นเจ้าของได้ เร็วๆ นี้
 

Folkcharm(โฟล์คชาร์ม) อีกหนึ่งกลุ่มคราฟต์ที่รวมตัวกับชาวบ้านและเกษตรกรผู้ปลูกฝ้ายธรรมชาติโดยชมุชนในจังหวัดเลย มีความเชื่อในกระบวนการทางานที่สามารถสืบได้ถึงต้นทางการผลิต โปร่งใส เป็นธรรม จุดเด่นของผลิตภัณฑ์จากที่นี่คือกระบวนการผลิตฝ้ายด้วยวิถีดั้งเดิม โดยการปั่นเส้นด้ายด้วยมือย้อมสีธรรมชาติและทอมือ ที่ทั้งกระบวนการไม่ใช้สารเคมีเลย จึงมั่นใจได้เลยว่าสินค้าทุกชิ้นอ่อนโยนต่อผิวหนังปลอดภัยแน่นอน

ทุกคนจะได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ทามือทั้งกระบวนการของชาวบ้านและเกษตรกรจากกลุ่มคราฟต์ Folkcharmที่ตั้งใจปั่นฝ้าย ทอผ้า และตัดเย็บหน้ากากทีละชิ้นด้วยผ้าฝ้ายที่ปลูกแบบไร้สารเคมีทุกกระบวนการ แล้วยังเพิ่มความแปลกใหม่ด้วยดีไซน์ร่วมสมัยใจเราเข้าไปด้วยถือเป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่ควรมีไว้เป็นที่ระลึกสาหรับการฉลองครบรอบ 40ปีได้เป็นอย่างดี